top of page
Search
  • Admin

Sastanak sa načelnikom općine Kiseljak

U skladu sa ciljevima Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK da planskim udruživanjem i radom privatnih šumoposjednika, kroz doedukaciju, treninge, razmjenu znanja i iskustva, poboljša kvalitet i gospodarsku vrijednost šumskih proizvoda i unaprijedi gospodarenje privatnim šumama na području Srednjobosanskog kantona, 20.05.2021. godine u zgradi općine Kiseljak održan je sastanak sa načelnikom općine Kiseljak.
Asocijacija privatnih šumoposjednika SBK nastoji da u toku 2021. godine kroz sastanke i saradnju sa predstavnicima općine Kiseljak izvrši informiranje i učlanjivanje privatnih šumoposjednika sa području općine Kisljak. U tu svrhu je 20.05.2021. godine u prostorijama općine Kiseljak održana sastanak sa načelnikom općine Kiseljak, kako bi se predstavile dosadašnje aktivnosti Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK za unapređenje stanja i gospodarenja privatnim šumama na području SBK. Na sastanku je kao jedan od prioriteta istaknuta potreba da se u Asocijaciju privatnih šumoposjednika SBK dobrovoljno učlane privatni šumoposjednici sa područja općine Kiseljak kako bi na besplatan način dobili mogućnost da se informiraju o svojim pravima i obavezama i mogućnostima za unapređenje gospodarenja privatnim šumama. Dogovoreno je da će se uz pomoć predstavnika općine Kiseljak u narednom periodu održati sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica i privatnim šumoposjednicima u cilju njihovog učlanjivanja u Asocijaciju privatnih šumoposjednika. Na taj način Asocijacija privatnih šumoposjednika SBK će u svom članstvu imati predstavnike iz deset općina SBK, a cilj je da do kraja 2021. godine u Asocijaciji privatnih šumoposjednika budu zastupljeni članovi iz svih dvanaest općina na području SBK.


Da bi se unaprijedilo stanje privatnih šuma na području SBK potrebno je da se što više privatnih šumoposjednika učlani u Asocijaciju privatnih šumoposjednika SBK, kako bi na jedan smislen i organiziran način mogli artikulisati svoje interese i potrebe prema javnoj šumarskoj administraciji koja je nadležna za gospodarenje privatnim šumama. Iako na području SBK do sada nije bilo organiziranog udruživanja privatnih šumoposjednika, smatramo da je osnivanje i djelovanje Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK jedinstvena prilika da se u sektoru privatnih šuma pokrenu pozitivne promjene koje će rezultirati učlanjivanjem privatnih šumoposjednika u Asocijaciju i konkretnim aktivnostima na terenu.


Ovim putem Asocijacija privatnih šumoposjednika SBK poziva sve vlasnike ili suvlasnike privatnih šuma sa područja Srednjobosanskog kantona da se učlane u Asocijaciju, u cilju ostvarivanja svojih interesa i unapređenja gospodarenja privatnim šumama. U Asocijaciju privatnih šumoposjednika SBK se možete učlaniti tako što ćete popuniti pristupnicu u prostorijama kancelarije Asocijacije u Busovači na adresi: Alekse Šantića bb (više informacija možete na dobiti pozivom na broj mobitela: +387 63 557 027) i nakon toga ćete ostvariti pravo na besplatne savjetodavne usluge i informacije u cilju unapređenja privatnih šuma na području Srednjobosanskog kantona.


28 views0 comments

Comments


bottom of page