top of page

RELEVANTNI DOKUMENTI

 1. Zakon o prostornom uređenju
 2. Izmjene zakona o šumama
 3. Prijedlog zakona o šumama FBiH
 4. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o šumama FBiH
 5. Zakon o šumama FBiH
 6. Zakon o izmjeni Zakona o šumama
 7. Zakon o šumama SBK/KSB
 8. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
 9. GAP analiza Zakona o šumama SBK (verzija za print)
 10. GAP analiza Zakona o šumama SBK (brošura)
 
PRAVNI OKVIR UPRAVLJANJA  I GOSPODARNJA PRIVATNIM ŠUMAMA SBK
 • Zakon o šumama FBiH još uvijek nije usvojen, sektor šumarstva nije zakonski regulisan na nivou Federacije BiH još od 2011. godine do danas (9 godina).

 • S obzirom da na federalnom nivou nema usvojenog zakona o šumama, osnov upravljanja  i gospodarenja (privatnim) šumama je Zakon o šumama SBK.

 • Pored Zakona o šumama SBK (lex generalis), drugi releventni zakoni koji propisuju obaveze na uređenju, očuvanju, zaštiti, obnovi i poboljšanju ekološkog kvaliteta i kapaciteta okoliša, kao i kvaliteta života te mjere i uvjete upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa, su kako slijedi:

          • Zakon o zaštiti okoliša,

          • Zakon o zaštiti prirode

          • Zakon o lovstvu.

INSTITUCIONALNI OKVIR UPRAVLJANJA  I GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA U SBK 
 • Ustavom FBiH su utvrđene nadležnosti FBiH i kantona po pitanju upravljanja šumskim resursima, na način da je FBiH nadležna za utvrđivanje ekonomske politike, koja uključuje planiranje i obnovu i politiku korištenja zemljišta na federalnom nivou, a korištenje prirodnih bogatstava i zaštita okoliša je u zajedničkoj nadležnosti Federacije i kantona.

 • Zakonom o šumama iz 2002. godine propisano je osnivanje posebnih državnih organa za upravljanje šumskim resursima, te su tako osnovane Federalna uprava za šumarstvo i kantonalne uprave za šumarstvo. U skladu sa odredbama člana 19. Zakona o Federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, Federalna uprava za šumarstvo nalazi se u okviru Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dok su kantonalne uprave za šumarstvo osnovane u skladu sa kantonalnim propisima i nalaze se u okviru kantonalnih ministarstava nadležnih za poslove šumarstva.

 • Ključne institucije za upravljanje i gospodarenje (privatnim) šumama su:

bottom of page