top of page
Search
  • Admin

Postavljene klupe i panoi sa mapama i podacima o deponijama otpada u Travniku i Novom Travniku

U cilju podizanja svijesti javnosti o značaju pravilnog odlaganja otpada početkom oktobra su postavljeni informativni panoi sa mapama i podacima o ilegalnim deponijama otpada na području općina Travnik i Novi Travnik.

U okviru projekta Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općina Travnik i Novi Travnik, finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, na području vodozahvata Jaglinac postavljeni su informativni panoi sa mapama i podacima o ilegalnim deponijama otpada na području općine Novi Travnik. U prethodnom periodu na istom lokalitetu je očišćena i sanirana ilegalna deponija otpada, koja se nalazila u šumi i na šumskom zemljištu iznad vodotoka, a obzirom da je riječ o velikom nagibu otpadne i ocjedne vode iz deponije su predstavljale opasnost i rizik za kontaminaciju vode za piće čime bi se ugrozilo zdravlje stanovništva sa područja općine Novi Travnik. U okviru projekta, na području općine Novi Travnik je identificirano i mapirano 95 ilegalnih deponija otpada, što ukazuje da lokalno stanovništvo neplanski i nekontrolirano odlaže otpad, koji najčešće završava u šumi i na šumskom zemljištu. Nažalost ni u Travniku nije ništa bolja situacija po ovom pitanju, jer je na području općine Travnik identificirano i mapirano 176 ilegalnih deponija otpada što ukazuje na nisku ekološku osviještenost stanovništva. Kako bi se taj problem sistemski riješio potrebno je da se uključe sve nadležne institucije i da kroz edukaciju, omogućavanje organiziranog prikupljanja i odvoza otpada i sankcionisanje neodgovornih pojedinaca utječu na smanjivanje broja ilegalnih deponija otpada.

Kako ne bi sve ostalo na preporukama i mapiranju ilegalnih deponija otpada, na Vlašiću je u augustu 2020. godine izvršena sanacija ilegalne deponije otpada i smeća. To je jedan mali korak, poticaj i doprinos Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK, zajedno sa ostalim partnerima u projektu da se u što kraćem vremenskom periodu očisti i sanira i preostalih 175 ilegalnih deponija otpada. Ilegalna deponija otpada se na nalazila u šumi i na šumskom zemljištu na šetnici na Vlašiću u dužini od 10 km (dionica Smet‐Trafo stanica). Na istoj dionici su na šest mjesta postavljene klupe za odmor, zajedno sa informativnim panoima sa mapama i podacima o ilegalnim deponijama otpada u Travniku. Na taj način su na ovoj šetnici predviđena i raspoređena odmorišta sa klupama za šetače i rekreativce, što će na jedan simboličan način doprinijeti unapređenju turističke ponude na Vlašiću, unapređenju ekološke svijesti lokalnog stanovništva i promociji boravka u prirodi.
47 views0 comments
bottom of page