top of page
Search

Busovača: U tijeku implementacija Programa „Osnaživanje zajednica putem demokratskog upravljanja pri

Tradicionalno, upravljanje šumskim resursima u Federaciji BiH je u potpunosti formulirano od strane tijela koji imaju ustavni autoritet ili nadležnost i baziran je na hijerarhijskom pristupu odozgor prema dolje.

Generalno, u cijelom sektoru šumarstva nedostaje participacija i suradnja između interesnih strana u procesima planiranja vezanih za šume. Ne postoji mehanizam na bilo kojem administrativnom nivou koji prepoznaje kategoriju privatnog vlasništva nad šumom jednako važnu kao šumske resurse u državnom vlasništvu.


Privatni šumoposjednici se nalaze u nezavidnom položaju. Nemaju strukturu na koju se mogu osloniti, niti mjesto gdje mogu pristupiti znanju, informacijama te alatima za efikasnije i efektivnije upravljanje njihovim privatnim šumama.Privatni šumoposjednici nemaju predstavnike u šumarskoj politici na bilo kojem nivou upravo zbog nedostatka nezavisnih interesnih udruženja/asocijacija. Interesi privatnih šumoposjednika uglavnom su u rukama javne administracije šumarstva. S obzirom na to da upravljanje mora biti u skladu s odredbama šumsko-gospodarskih osnova za privatne šume (koje donose kantonalne uprave za šumarstvo za područja općina), privatni šumoposjednici nemaju prilike da odlučuju o ciljevima upravljanja njihovim privatnim šumama. Kako bi ojačali svoju ulogu u donošenju i implementaciji planova upravljanja privatnim šumama, savjetuje se da se privatni šumoposjednici udruže kroz asocijaciju (udruženje).


Kao odgovor na ovu problematiku, u toku je implementacija Programa „Osnaživanje zajednica putem demokratskog upravljanja prirodnim resursima“, koji zajedničkim snagama implementira regionalna nevladina organizacija fea iz Sarajeva i Danska savjetodavna organizacija – DFE, uz druge partnere iz Malija, Nepala i Vijetnama. Program je financiran od strane Danske Vlade kroz Fond za jačanje civilnog društva- CISU. Program se, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Uprave za šume Kantona Središnje Bosne/Srednjobosanskog kantona (SBK) te Općine Busovača, provodi na području pilot općine Busovača.
4 views0 comments

Komentarze


bottom of page