top of page
Search
  • Admin

Pružanje savjetodavnih usluga u cilju postizanja bolje cijene na tržištu drvnih proizvoda

Asocijacija privatnih šumoposjednika Srdnjobosanskog kantona je u protekla dva mjeseca intenzivno radila na pružanju savjetodavnih usluga članovima Asocijacije. Savjetodavne usluge podrazumijevaju informiranje, edukaciju, treninge, razmjenu iskustava i znanja u cilju poboljšanja kvalitete i gospodarske vrijednosti šumskih proizvoda, unaprijeđenja stanja šumskih resursa i održivog gospodarenja šumskim resursima. U nastojanjima da pomogne svojim članovima, savjetima i konkretnim aktivnostima na terenu, Asocijacija privatnih šumoposjednika SBK je na primjeru jednog člana Asocijacije koji je izrazio želju da izvrši sječu u svojoj šumi pomogla i učestvovala u implementaciji sljedećih aktivnosti:


Informiranje, educiranje i pružanje pomoći u procesu prikupljanja potrebne dokumentacije za predavanje zahtjeva za odobrenje sječe u privatnoj šumi (bilo je potrebno popuniti i predati zahtjev za sječu zajedno sa zemljišno knjižnim izvatkom kako bi se dokazalo vlasništvo nad šumom). Naravno ovdje je važno napomenuti da se u skladu sa odredbama Zakona o šuma SBK, doznačivanje i sječa stabala ne može obavljati u šumi za koju imovinskopravni odnosi nisu riješeni, granice utvrđene i na terenu vidno i na propisani način obilježene. Što u praksi znači da se doznačivanje i sječa stabala, odnosno površina za sječu u privatnoj šumi može se odobriti samo licu koje dostavi dokaz o pravu vlasništva (zemljišnoknjižni izvod).


Izlazak na teren, informiranje i savjetovanje sa vlasnikom privatne šume u cilju vršenja probne doznake kako bi se došlo do informacija o dostupnim količinama i kvaliteti šumskih drvnih sortimenata. Prilikom obilaženja parcele utvrđeno je da se radi o šumi hrasta kitnjaka, u kojoj je utvrđeno prisustvo stabala zrelih za sječu.


Uspostavljanje komunikacije sa predstavnicima Kantonalne Uprave za šumarstvo Srednjobosanskog kantona kao nadležnom institucijom za privatne šume. Nakon što je zaprimljen zahtjev za odobrenje sječe u privatnoj šumi zajedno sa dokazom vlasništva, Kantonalna Uprava za šumarstvo SBK je izdala rješenje u kojem se odobrava sječa u privatnoj šumi. Nakon toga uposlenici Kantonalne Uprave za šumarstvo SBK su na terenu izvršili doznačivanje stabala za sječu (obilježavanje stabala koje je potrebno posjeći) u privatnoj šumi u skladu sa šumskogospodarskom osnovom, a na osnovu rješenja Kantonalne Uprave za šumarstvo SBK. U sljedećem koraku je izvršena sječa stabala (na način da su posječena samo označena stabla), a nakon toga obilježavanje trupaca od strane uposlenika Kantonalne uprave za šumarstvo. Nakon toga je izvršeno izvlačenje šumskih drvnih sortimenata do stovarišta. Na samom stovarištu je izvršen premjer trupaca i sama otprema, to jest prodaja šumskih drvnih sortimenata.


Kako bi vlasnik privatne šume imao odgovarajuće i ažurirane informacije o cijeni šumskih drvnih sortimenata, Asocijacija privatnih šumoposjednika SBK je prije same sječe provela istraživanje tržišta šumskih drvnih sortimenata. U skladu s tim ukupno je kontaktirano šest preduzeća drvne industrije kako bi se prikupile ponude cijena za šumske drvne sortimente. Naposlijetku se kroz razgovor sa ostalim članovima Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK identificirao član Asocijacije koji je kao kupac ponudio cijenu sa sječom i izvlačenjem šumskih drvnih sortimenta veću za 30% u odnosu na kontaktirana preduzeća drvne industrije. Pored toga isti član Asocijacije se ponudio i kao izvođač radova nakon čega je uz posredstvo Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK uspostavljena komunikacija između člana Asocijacije (ponuđača) i člana Asocijacije (vlasnika privatne šume) što je u konačnici rezultiralo dogovorom i realizacijom posla. Uz pomoć Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK vlasnik privatne šume je ostvario veću cijenu za šumske drvne sortimente za 30%, nego što bi to ostvario prodajom ponuđenim preduzećima drvne industrije. Pored toga važno je naglasiti da su radove sječe i izvlačenja izveli članovi Asocijacije i privatni šumoposjednici sa područja općine Busovača što je jako važno za lokalnu zajednicu. Na ovom pozitivnom primjeru je pokazano da se uz pomoć Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK i kroz međusobnu saradnju članova Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK može ostvariti veća ekonomska korist od privatne šume. Važno je naglasiti kako je cijeli prethodni proces izveden u skladu sa Zakonom o šumama SBK i uz stručnu pomoć uposlenika Kantonalne Uprave za šumarstvo SBK.


Za vrijeme trajanja ovog procesa izvršeno je snimanje promotivnog videa za Asocijaciju privatnih šumoposjednika SBK, u cilju promoviranja privatnih šuma, pružanja savjetodavnih usluga, saradnje sa Kantonalnom upravom za šumarstvo, a sve u cilju održivog gospodarenja šumskim resursima. Promotivni video će biti postavljen na web stranici u narednom periodu, a u nastavku teksta je prikazano nekoliko fotografija.Photo credit: Srećko Stipović

369 views0 comments

Comentarios


bottom of page