top of page
Search
  • Admin

INFORMIRANJE I PRUŽANJE SAVJETODAVNIH USLUGA ČLANOVIMA ASOCIJACIJE NA PODRUČJU OPĆINE TRAVNIK

Updated: Oct 4, 2021

Na zahtjev jednog od članova Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK sa područja općine Travnik, predstavnik Asocijacije je zajedno sa uposlenicama Kantonalne Uprave za šumarstvo izvršio terensku posjetu u cilju procjene stvarnog stanja drvne mase i provjere katastarskih podataka. U konkretnom slučaju, u prethodnom periodu član Asocijacije, privatni šumoposjednik sa područja općine Travnik je uputio službeni zahtjev za dobivanje dozvole za sječu u privatnoj šumi prema Kantonalnoj Upravi za šumarstvo SBK. Uz zahtjev, privatni šumoposjednik je dostavio: kopiju katastarskog plana, odnosno posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvadak i kopiju lične karte.


Nakon obrade zahtjeva, uposlenici (šumarski tehničar i geometar) Kantonalne Uprave za šumarstvo SBK izlaze na teren u cilju utvrđivanja stvarnog stanja drvne mase na terenu i provjeru katastarskih podataka u skladu sa važećom šumskogospodarskom osnovom. Na terenu se provjeravaju granice parcele, odnosno utvrđuje da li su granice na terenu jasno vidljive i označene, te provjeravaju njihove koordinate pomoću GPS uređaja. Nakon terenske posjete, odnosno utvrđivanja da postoji drvna masa za sječu, izrađuje se službeni izvještaj koji se dostavlja u Kantonalnu Upravu za šumarstvo SBK u kojem su navedeni svi relevantni podaci koji se odnose na predmetnu parcelu i koji su u skladu sa važećom šumskogospodarskom osnovom za privatne šume na području općine Travnik. Na osnovu terenske posjete i detaljnog izvještaja Kantonalna uprava za šumarstvo SBK odobrava doznaku stabala za sječu i pristupa se samoj doznaci stabala na terenu, nakon koje slijedi sječa stabala. Nakon sječe stabala vrši se premjer drvnih sortimenata, njihovo žigosanje (primanje drvne mase kod panja) i klasiranje nakon čega slijedi izvlačenje drvne mase do stovarišta. Na stovarištu se ponovo vrši premjer drvnih sortimenata i otpremanje drvnih sortimenata kao i njihovo ponovno žigosanje. Ovo je postupak kad je sva potrebna dokumentacija dostavljena i kada su riješeni imovinsko pravni odnosi.


U konkretnom slučaju predstavnik Asocijacije je izvršio izlazak na teren, informiranje i savjetovanje sa vlasnikom privatne šume kako bi se došlo do informacija o dostupnim količinama i kvaliteti šumskih drvnih sortimenata. Kako bi vlasnik privatne šume imao odgovarajuće i trenutne informacije o cijeni šumskih drvnih sortimenata, Asocijacija privatnih šumoposjednika SBK je prije same sječe provela istraživanje tržišta šumskih drvnih sortimenata na području SBK. U skladu s tim kontaktirana su preduzeća drvne industrije kako bi se prikupile ponude sa cijenama za šumske drvne sortimente. U nekim slučajevima prikupljene ponude uključuju cijene sa sječom i izvlačenjem šumskih drvnih sortimenta, što isto tako može biti povoljnija opcija za privatnog šumoposjednika. Privatni šumoposjednik na kraju donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude u cilju ostvarivanja veće cijene za šumske drvne sortimente. U cijelom ovom procesu jako je važno naglasiti da se poštuje sve propisane odredbe Zakona o šumama SBK koje propisuju mjere za održivo gospodarenje privatnim šumama.


U slučaju da postoje neriješeni imovinskopravni odnosi, predstavnik Asocijacije upoznaje privatnog šumoposjednika sa određenim problemom i daje mu upute za dalji postupak i način rješavanja identificiranog problema. U slučajevima kada granice nisu označene i tačne na terenu, ako nisu riješeni imovinsko pravni odnosi ili je nepotpuna dokumentacija koja se podnosi sa službenim zahtjevom za dobivanje dozvole za sječu, predstavnik Asocijacije pomaže privatnom šumoposjedniku da se ti identificirani problemi i nedostaci riješe i tek nakon otklanjanja svih poteškoća pristupa se postupku kako je u navedeno u prethodnom tekstu. U cilju educiranja privatnih šumoposJednika Asocijacija je pripremila edukativne sadržaje/Vodič za rješavanje imovinskopravnih odnosa na šumskom zemljištu kojem možete pristupiti na sljedećem linku.

81 views0 comments

Comments


bottom of page