top of page
Search
  • Admin

Implementacija koncepta Agrošumarstva na području SBK - rezultati javnog poziva

Kroz javni poziv za dodjelu sadnica za implementaciju koncepta agrošumarstva raspisan od strane Inicijative za šumarstvo i okoliš - fea i Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona u toku prošle sedmice je distribuirano i posađeno 780 sadnica oraha i kestena. U okviru javnog poziva bila su osigurana ograničena sredstva za dodjelu sadnica u okviru projekta „Osnaživanje zajednica putem demokratskog upravljanja prirodnim resursima – Faza II“ finansiranog od strane Danske Vlade kroz DANIDA i CISU Fond za jačanje civilnog društva. Sve prispjele prijave zajedno sa pratećom dokumentacijom su zaprimljene i bodovane prema odgovorima dostavljenim u Aplikativnom listu i dostavljenoj pratećoj dokumentaciji. Nakon ocjene svih prijava, komisija za ocjenu je pripremila listu privatnih šumoposjednika kojima su u okviru javnog poziva dodijeljene sadnice. U tabeli u nastavku teksta su prikazani privatni šumoposjednici koji su dobili sadnice u okviru javnog poziva. Osigurano je 780 sadnica oraha i kestena za sedam privatnih šumoposjednika sa područja općina Busovača i Novi Travnik.U cilju promjene i unapređenja tradicionalnog i uniformnog pristupa u gospodarenju i iskorištavanju u privatnim šumama, nadamo se da će ovaj mali iskorak u primjeni integralnog koncepta šumarske i poljoprivredne proizvodnje biti poticaj i za ostale privatne šumoposjednike na području Srednjobosanskog kantona, da kroz ovakve aktivnosti ostvare dugoročnu finansijsku korist uz osiguranje održivog korištenja šuma i zemljišta u budućnosti za dobrobit samih članova i društva generalno.
60 views0 comments

Comments


bottom of page