top of page
Search
  • Admin

EDUKACIJA O KORIŠTENJU I AŽURIRANJU GIS BAZE PODATAKA ZA PRIVATNE ŠUME NA PODRUČJU SBK

Updated: Oct 12, 2021

U Sarajevu je 07.10.2021. godine u saradnji sa Inicijativom za šumarstvo i okoliš – fea, održana edukacija o korištenju, ažuriranju i upravljanju GIS (geografski informacioni sistem) bazom podatka za privatne šume na području Srednjobosanskog kantona. Edukacija je organizirana u okviru programa "Osnaživanje zajednica putem demokratskog upravljanja prirodnim resursima". Trenutno je u šumarstvu nizak nivo primjene GIS-a u sektoru privatnih šuma što je direktno povezano sa činjenicom da podaci iz šumskogospodarskih osnova nisu javno dostupni privatnim šumoposjednicima. Međutim i podatke iz šumskogospodarskih osnova je potrebno ažurirati i verificirati iz više izvora (općinski katastarski uredi, online platforma katastar.ba i na osnovu izvora podataka članova Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK) kako bi se izbjegle situacije u kojima je sporno vlasništvo, neriješeni imovinsko-pravni odnosi i kupovina i prodaja šuma i šumskog zemljišta. U ovom slučaju Asocijacija privatnih šumoposjednika je u procesu izrade GIS baze podatka za svoje članove iz različitih općina sa područja SBK, kako bi unaprijedila transparentnost gospodarenja privatnim šumama i povećala informiranost privatnih šumoposjednika koji su članovi Asocijacije. Asocijacija kroz svoj rad nastoji ažurirati bazu podataka iz šumskogospodarskih osnova za privatne šume kako bi se za izradu GIS baze podataka (ArcGIS program) koristili podaci u stvarnom vremenu koji će se kontinuirano ažurirati i kao takvi se mogu koristiti za izradu sljedeće šumskogospodarske osnove u cilju povećanja tačnosti podataka koje sadrži šumskogospodarska osnova. Pored toga cilj Asocijacije je da kroz izradu i korištenje GIS baze podataka za privatne šume na području SBK, olakša planiranje i provođenje aktivnosti gospodarenja privatnim šumama za članove Asocijacije kroz: distribuciju sadnica (pošumljavanje), organizaciju „zajedničke“ sječe na grupi parcela koje gravitiraju jedne drugim, planiranje rada uposlenika Asocijacije i njegovih terenskih posjeta u cilju pružanja savjetodavnih usluga, planiranje izrade i realizacije izvedbenih projekata, ubrzavanje izdavanja dozvola/rješenja za sječu i olakšavanje i ubrzavanje rada javne šumarske administracije.


Krajnji rezultat je interaktivna mapa u Google Earth formatu koja sadrži parcele šume i šumskog zemljišta za sve članove Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK. Jednim klikom na svaku pojedinačnu parcelu u interaktivnoj mapi dobiju se ažurirani podaci iz šumskogospodarske osnove: katastarska općina, vlasnik, gazdinska klasa, vrsta šume, vrste, etat, broj i podbroj parcele, površina, ukupna zaliha, zaliha četinara i liščara po ha, ukupna zaliha po ha, tekući godišnji zapreminski prirast, miniranost parcele i svi ostali parametri koji su relevantni za članove Asocijacije. U narednom periodu Asocijacija privatnih šumoposjednika SBK će aktivno raditi na ažuriranju GIS baze podataka i izradi interaktivne mape za sve članove Asocijacije.
54 views0 comments
bottom of page