top of page
Search
  • Admin

Druga radionica u okviru projekta "Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini” održana u Travniku

U Travniku je 23.04.2024. godine održana druga radionica u okviru projekta "Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini".


Radionica je okupila predstavnike javnih preduzeća šumarstva, javne šumarske administracije i nevladinog sektora u oblasti šumarstva, privatne šumoposjednike i stručnjake iz oblasti šumarstva sa područja Srednjobosanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine (BiH).


U uvodnom dijelu radionice, učesnici su upoznati sa ciljevima, aktivnostima i postignutim rezultatima. Nakon toga, održana je edukacija učesnika o značaju i mogućnostima primjene PEFC standarda u BiH, sa posebnim naglaskom na održivo gospodarenje privatnim šumama. Također, predstavljeni su rezultati ankete o upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima i certificiranjem u BiH, dokument sažetaka politika o certificiranju privatnih šuma PEFC standardom, kao i komunikacijski materijali (brošura, letak i promotivni video). Na kraju radionice, produktivna diskusija učesnika podstakla je razmjenu mišljenja, ideja i iskustava u vezi sa certificiranja privatnih šuma prema PEFC standardima, dodatno informišući i motivišući učesnike radionice za uključivanje u proces certificiranja.


Neki od glavnih zaključaka radionice su:

  • Drvo iz privatnih šuma u BiH se najčešće koristi kao ogrijevno, dok privatni šumoposjednici svojim šumama najčešće ne gospodare aktivno. Fragmentiranost i male površine posjeda predstavljaju prepreku za privatne šumoposjednike za aktivno gospodarenje i ostvarivanje finansijske opravdanosti gospodarenjem svojim šumama.

  • Privatne šume u BiH zauizimaju oko jedne petine površine šuma i i potrebno je raditi na okrupnjavanju privatnog šumoposjeda, optimizaciji gospodarenja privatnim šumama što će donijeti ekonomske, ekološke i društvene koristi.

  • Potrebno je podizati svijest donosioca odluka o značaju privatnih šuma i unaprijediti kapacitete javne šumarske administracije kako bi mogli informirati i pružati savjetodavne usluge privatnim šumoposjednicima. Nedovoljan broj uposlenika javne šumarske administracije  se bavi tematikom privatnih šuma. Potrebno je povećati broj uposlenika u javnoj šumarskoj administraciji, jačati njihove kapacitete za institucionalnu i savjetodavnu pomoć privatnim šumoposjednicima od strane resornih ministarstva, uprava za šumarstvo i javnih šumarskih preduzeća.

  • Neinformiranost, nedostatak znanja, finansijskih sredstava i aktivnog djelovanja kočnice su za unapređenje statusa privatnih šuma u BiH. Nepostojanje zakona o šumama FBiH predstavlja određeno ograničenje u funkcioniranju sektora šumarstva, ali sa druge strane na kantonalnim nivoima u Federaciji BiH postoji dobro funkcionirajući okvir koji može biti osnova za pokretanje pozitivnih promjena.

  • Prijedlog o certificiranju privatnih šuma na nivou (manjih pilot područja) općine, odnosno kantona je smisleno i ekonomski isplativo rješenje. Sa pretpostavkom da će certificiranje privatnih šuma zaživjeti kao certificiranje državnih šuma, ovime bi se kreirao postepen, provjeren i održiv pristup u certificiranju privatnih šuma u BiH.

  • Potrebno je osigurati finansijska sredstava za provođenje certificiranja, nadzora i recertificiranja privatnih šuma u BiH putem preraspodjele postojećih sredstava, čime bi se privatni šumoposjednici dodatno motivisali za odlučivanje na proces certificiranja svojih šuma. Ovo nisu nužno veliki izdaci i mogu se izmiriti kroz preraspodjelu postojećih sredstava. Trenutno resorna ministarstva ne prepoznaju ovakve potrebe.

  • Potrebno je nastaviti intenzivno raditi na promoviranju koristi PEFC standarda/certificiranja pomoću različitih alata i kroz različite kanale komunikacije, kao i na informiranju ključnih interesnih strana, a posebno ciljnu grupu privatnih šumoposjednika o mogućnostima, procesu i prednostima PEFC certifikacije.


Nakon završetka radionice, učesnici su pozvani na zajednički ručak, koji je bio dodatna prilika za druženje, umrežavanje i nastavak diskusije.


Za dodatne informacije o radionici, projektu i budućim aktivnostima, posjetite: https://pefc.ba/.


Radionica je organizovana uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaji radionice su isključiva odgovornost partnera u projektu, Udruženja privatnih šumovlasnika “NAŠA ŠUMA”, Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona, Inicijative za kvalitet i održivi razvoj – IKOR, Inicijative za šumarstvo i okoliš - FEA i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.
1 view0 comments

Comments


bottom of page